سنسورهای فتو الکتریک


سنسورهای فتو الکتریک یا نوری بدون تماس فیزیکی قادر به تشخیص قطعات و بخش های مختلف دستگاه های اتوماتیک می باشند و علاوه بر آن قادرند تعداد محصول تولیدی را هم ردیابی کنند.
پیشنهاد این شرکت در خصوص سنسورهای فوق سنسورهای با برند SENSE برزیل میباشد .
 
لینک کاتالوگ ها دسته محصولات
SENSE سنسورهای فتوالکتریک