مبدل فیلدباس به جریاناین تجهیز سیگنال ورودی دیجیتال فیلد باس را به خروجی آنالوگ 4~20 ma تبدیل می کند.
پیشنهاد این شرکت در این خصوص مبدل های با برند Smar  برزیل میباشد.
 
لینک کاتالوگ ها لیست محصولات
IF302ME مبدل فیلدباس به جریان