مبدل فیلدباس به رله


این تجهیز سیگنال ورودی دیجیتال فیلد باس را به خروجی دیجیتال مجزا از یکدیگر تبدیل می کند.
پیشنهاد این شرکت در این خصوص مبدل های با برند Smar  برزیل میباشد.
 
لینک کاتالوگ ها لیست محصولات
FR302ME مبدل فیلدباس به رله