ترانسمیتر چگالی


ترانسمیتر چگالی جهت اندازه گیری سیالات و تعیین سطح مایعات دو فاز به کار می رود این تجهیز دارای قابلیت نصب روی تانک یا لوله های انتقال سیال را دارد و مجهز به سنسور دمای داخلی جهت جبران سازی خطاهای ناشی از تغییرات دمایی می باشد . این تجهیز به کمک رابطه فیزیکی ∆P=ρgh چگالی سیالات یا سطح مایعات دو فاز را تعیین می کند .
 
لینک کاتالوگ ها لیست محصولات
DT300 SMAR ترانسمیتر چگالی