ترانسمیتر اختلاف فشار


یکی دیگر از تجهیزات پرکاربرد در ابزار دقیق، ترانسمیتر اختلاف فشار یا  ترانسمیتر تفاضلی است. از این ترانسمیتر زمانی استفاده می‌شود که نیاز است اختلاف فشار دو نقطه به‌صورت فیزیکی اندازه‌گیری شده و به یک سیگنال قابل اندازه‌گیری تبدیل گردد.
این نوع ترانسمیتر در اندازه‌گیری پارامترهای دیگری چون ارتفاع مخزن و فلو نیز به کار برده می‌شوند و با توجه به‌دقت و تکرارپذیری که در اندازه‌گیری سطح مایعات دارد، در صنعت استفاده‌ی فراوانی دارند.
 
اساس کار سیستمهای اندازه گیرى اختلاف  فشارى:
این سیستم اندازه گیرى بر اساس قانون برنولی طراحی شده است. قانون برنولی به زبان ساده عبارت است ازاینکه مجموع افت فشار، افت سرعت و افت ارتفاع در یک نقطه برابر است با مجموع آنها در نقطه دیگر به علاوه افت های حاصل ازاصطکاک بین آن دونقطه.
در این روش نرخ جریان عبورى از خط لوله توسط ایجاد افت فشار و استفاده از اختلاف فشار قبل و بعد از مانع، اندازه گیری می شود. از جمله اجزاء اولیه ایجاد اختلاف فشار که به نسبت سایر اجزاء اولیه کاربرد بیشترى دارد صفحه اریفیس است. اریفیس صفحه فلزی مدوری به ضخامت 1/4  تا 1/8   میلیمتر و گاهی در شرایط خاص ضخامت کمتر یا بیشترى است. در این صفحه حفرهای تعبیه شده که محل حفره و شکل و اندازه آن بستگی به کاربرد صفحه اریفیس دارد.
هنگامیکه مانعى بر سر راه جریان قرار میگیرد، با نزدیک شدن به مانع فشاربه تدریج افزایش مى یابد تا اینکه به سوراخ اریفیسی برسد. وقتی جریان ازصفحه عبورمیکند فشار آن به طورناگهانی افت کرده واین افت فشار ادامه پیدا میکند.  تا ناحیه موسوم به (VC) پس از گذر از این ناحیه فشار جریان به تدریج افزایش می یابد وبعد از طی مسافتی در حدود  5 تا 8 برابرقطرلوله، فشارش به بالاترین مقدار در ناحیه پایین دست جریان خواهد رسید.
 ترانسمیتر اختلاف فشار دارای دو ورودی بوده و اختلاف فشار بین دو نقطه را اندازه‌گیری می‌کنند. این دو ورودی معمولاً با حروف H و L بر روی بدنه‌ی دستگاه مشخص شده‌اند به صورتی که نقطه‌ی با فشار بالا به ورودی H و نقطه‌ی با فشار پایین به ورودی L متصل شود. هر کدام از ورودی های H ,L ترانسمیتر به دو طرف اوریفیس متصل می شوند. با اندازه گیری اختلاف فشار و استفاده از فرمول ها فلو یا شار عبوری نیز قابل اندازه گیری است. پیشنهاد این شرکت در خصوص ترانسمیتر اختلاف فشار ، برندهای SMAR برزیل و Kleev  آمریکا می باشد.
LD300 SMAR ترانسمیتر اختلاف فشار
LD400 SMAR
KLEEV