گیج اختلاف فشار


گیج اختلاف فشار، فشار سنجی است که دو ورودی مجزا دارد و محفظه های محیطی گیج اختلاف فشار توسط عنصر فشار از یکدیگر جدا می شوند و اختلاف فشار سیالات بین دو ورودی را اندازه گیری و نشان می دهد. اگر فشار اندازه گیری شده دو ورودی یکسان باشد اختلاف فشار اندازه گیری شده صفر می باشد و هر لحظه که دو مقدار اندازه گیری شده با یکدیگر متفاوت شوند بدین گونه که یکی از فشارها بالاتر یا پایین تر رود، اختلاف فشار نشان داده خواهد شد. در واقع انتقال و جابجایی عنصر فشار و نشان دادن فشار ، از طریق یک حرکت مکانیکی حاصل می شود.
پیشنهاد این شرکت درخصوص گیج اختلاف فشار برندهای General Instrument Consortium  هند و Kleev آمریکا می باشد.
لینک کاتالوگ ها دسته محصولات
KLEEV گیج اختلاف فشار
GIC