نمایشگر سوییچ اختلاف فشار


سوئیچ اختلاف  فشار تجهیزی است که مکانیسم عملکردی بسیار ساده ای دارد. این وسیله، یک مدار الکتریکی را در اختلاف فشار تعیین شده روشن یا خاموش می کند.این مقدار اختلاف فشار به عنوان نقطه تنظیم سوئیچ شناخته می شود.
وقتی که  اختلاف فشار به مقدار تعیین شده می رسد، یک کنتاکت الکتریکی فعال می شود. کنتاکت فعال شده با ارسال سیگنال الکتریکی به محل مورد نظر فرمان صادر می کند.
تجهیزی که نسبت به این اختلاف فشار عکس العمل نشان می دهد و مقدار آن را نمایش می دهد نمایشگر سوییچ اختلاف فشار نام دارد. پیشنهاد این شرکت درخصوص سوییچ اختلاف فشار برند General Instrument Consortium  هند می باشد.
 
لینک کاتالوگ ها لیست محصولات
GIC نمایشگر سوئیچ اختلاف فشار