ترانسمیتر فلو


فلو ترانسمیتر تجهیزی است که با اندازه گیری شار یا جریان عبوری خروجی های الکتریکی که متناسب با ورودی های جریان هستند را ارائه می کنند.  فلوترانسمیترها از 3 نوع اساسی اندازه گیر استفاده می کنند : جرم ، حجم و سرعت . فلوترانسمیترها از چندین تکنولوژی اندازه گیری از جمله فشار تفاضلی (DP) استفاده می کنند. اصول عملیاتی اندازه گیرهای DP این است که یک افت فشار در اندازه گیر متناسب با مربع اندازه جریان است.
پیشنهاد این شرکت در خصوص ترانسمیتر فلو، برندهای Smar برزیل و Kleev آمریکا می باشد.
 
لینک کاتالوگ ها لیست محصولات
LD300 SMAR ترانسمیتر فلو
LD400 SMAR
KLEEV