فلو المنت


استفاده از اریفیس یکی از متداول ترین روشهای اندازه گیری های فلو توسط ترانسمیترهای اختلاف فشار می باشد،متداول ترین نوع اریفیس یک صفحه فلزی صاف با یک سوراخ هم مرکز در صفحه می باشد که عمود بر جهت جریان نصب میشود. وقتی سیال از اریفیس پلیت عبور می کند، به دلیل کاهش سطح مقطع، سرعت آن افزایش می یابد و فشار آن کاهش می یابد و دو طرف اریفیس اختلاف فشار ایجاد می شود.
فلومتر با استفاده از همین اختلاف فشار به وجود آمده توسط اریفیس در خط عبوری سیال و با استفاده از ترانسمیترهای اختلاف فشاری که فشار دو طرف اریفیس را اندازه گیری می کنند میزان فلو یا دبی سیال عبوری را محاسبه می کنند.
پیشنهاد این شرکت در خصوص فلو المنت ، برند General Instrument Consortium می باشد.