پوزیشن ترانسمیتر


Position Transmitter  یا ترانسمیتر موقیعت دستگاهی است تغییر موقعیت مکانیکی شفت یک کنترل ولو یا دستگاه مشابه را در بازه ی 0-100 درصد ردیابی می کند و به یک سیگنال خروجی mA DC20-4 تبدیل می کند. عملکرد این تجهیز به صورت خطی می باشد. به نحوی که موقعیت صفر درصد متناسب با 4mA و موقعیت 100 درصد متناسب با 20mA می باشد. از این تجهیز جهت اندازه گیری حرکت یا جابه جایی خطی (Linear) یا دورانی (Rotary ) استفاده می شود.
پیشنهاد این شرکت درخصوص پوزیشن ترانسمیتر  برندهای Smar برزیل و Young Tech(YTC) کره جنوبی می باشد.
 
لینک کاتالوگ ها لیست محصولات
YTC پوزیشن ترانسمیتر
TP300CE