شیرهای چندراهه(منیفولد ولو)


شیرهای چند راهه یا منیفولد (Manifold Valve) از چند شیر سوزنی (Needle Valve) و مداری که میان آن‌ها برقرار گشته است تشکیل می‌شود. از این شیرها بیشتر برای اکوالایز یا یکسان‌سازی فشار در ترانسمیترهای اختلاف فشار و یا قطع یک مسیر و وصل کردن مسیر دیگر جهت تعمیرات و کالیبراسیون و یا تخلیه مواد استفاده می‌گردد.
شیرهای منیفولدی دسترسی‌های استانداردی برای ترانسمیتر‌های فشار و ترانسمیترهای اختلاف فشار هستند. با استفاده از یک شیر منیفولدی کنار تجهیزات ابزار دقیق می‌توان تعمیرات و یا کالیبراسیون این تجهیزات را بدون خاموشی خط انجام داد. برای چنین کاربردهایی عمدتاً سه دسته شیر منیفولدی دو راهه، سه راهه و پنج راهه وجود دارد.
  1.  شیرهای منیفولدی دوراهه
شیرهای منیفولدی دو راهه برای ترانسمیترهای فشار استفاده می‌شوند. یک شیر منیفولدی عمدتاً از یک شیر مسدودکننده و یک شیر تست و یا درین (drain) تشکیل شده است. برای استفاده از این شیر برای کالیبراسیون، شیر مسدود کننده را بسته، درین را به یک مولد فشار بسته و عملیات تست فشار را انجام می‌دهیم. در این حالت نیازی به خارج کردن تجهیز از خط و خارج شدن خط نیست.
شیرهای منیفولدی دو راهه برای ترانسمیترهای فشار استفاده می‌شوند. یک شیر منیفولدی عمدتاً از یک شیر مسدودکننده و یک شیر تست و یا درین (drain) تشکیل شده است. برای استفاده از این شیر برای کالیبراسیون، شیر مسدود کننده را بسته، درین را به یک مولد فشار بسته و عملیات تست فشار را انجام می‌دهیم. در این حالت نیازی به خارج کردن تجهیز از خط و خارج شدن خط نیست.
 
  1. شیرهای منیفولدی سه راهه
شیر‌های منیفولدی سه راهه برای ترانسمیترهای اختلاف فشار استفاده می‌شوند. این نوع شیر از دو شیر مسدود کننده و یک شیر تعادل دهنده (equalizer) تشکیل شده است.
برای فهمیدن نقطه صفر ترانسمیتر اختلاف فشار (DPT)  تنها کافیست شیر مسدود کننده را بسته و شیر Equalizer را باز کنیم. در این حالت فشار دو سمت پرفشار و کم فشار برابر شده و در صورت کالیبره بودن، DPT باید نقطه صفر دستگاه را نشان دهد.
 
  1.  شیرهای منیفولدی پنج راهه
همانند شیر منیفولدهای سه راهه، شیرهای منیفولدی پنج راهه برای ترانسمیترهای اختلاف فشار (DPT) استفاده می شوند. این شیر شامل دو شیر مسدود کننده، یک شیر تعادلی (Equalizer) و دو شیر ونت (Vent) و یا تست است. پروسه چک کردن نقطه صفر ترانسمیتر همانند شیر منیفولدی سه‌راهه است. در صورت نیاز به کالیبره کردن ترانسمیتر را در 3 یا 5 نقطه کافی است بعد از برابرسازی فشار‌ها، شیر تست را به یک مولد فشار متصل کرد.
پیشنهاد این شرکت درخصوص شیرهای منیفولدی از برندهای Smar  برزیل و General Instrument Consortium   هند میباشد
 
لینک کاتالوگ ها دسته محصولات
VALVE MANIFOLD SMAR شیرهای چندراهه
Manifold & Needle Valves