مبدل ها

مبدل ها تجهیزاتی هستند که یک سیگنال ورودی استاندارد با یک تکنولوژی خاص در یک بازه معین را دریافت و بعد از پردازش به یک تکنولوژی مشابه با یک بازه متفاوت یا یک تکنولوژی متفاوت تبدیل می کند: عموماً از مبدل ها جهت کاربردهای Revamping در سیستم کنترل استفاده می گردد.