هارت کامیونیکیتور

برای کالیبراسیون ،عیب یابی و تست تجهیزاتی که به پروتکل Hart مجهز می باشند میتوان از Hart Communicator استفاده کرد .این دستگاه به راحتی  با تجهیزات از هر نقطه ارتباط برقرار می کند و اپراتور می تواند به تنظیمات هر تجهیز دسترسی داشته باشد.