اندازه گیری فشار

تعریف فشار عبارتست از نیروی وارده بر واحد سطح که آن را با علامت اختصاری Pressure نشان‌‌ می‌دهند. اندازه گیری کمیت فیزیکی فشار یکی از متداولترین وپرکاربردترین کمیت اندازه گیری در واحدهای صنعتی در بخش های مختلف شامل انواع سیالات اعم از بخار،گاز ومایعات می باشد.از جمله تجهیزات اندازه گیری فشار میتوان به ترانسمیتر فشار (PRESSURE TRANSMITTER ) ، ترانسمیتر اختلاف فشار (DP TRANSMITTER ) ،گیج فشار ( PRESSURE GAUGE ) و  پرشر سوئیچ (PRESSURE SWITCH ) اشاره کرد.
LD1.0 SMAR ترانسمیتر فشار
LD290 SMAR
LD300 SMAR
LD400 SMAR
KLEEV