محصولات دسته پوزیشنر و متعلقات

پوزیشنر: تجهیز ابزار دقیقی است که جهت تنظیم فشار هوای ورودی به ACTUATOR کنترل ولو و در نتیجه تنظیم مقدار دقیق حجم سیال عبوری از ولو تا رسیدن به میزان مورد نظر استفاده می گردد. اقلامی جهت این کار مورد استفاده قرار می گرید از جمله ولو پوزیشنر و متعلقات آن:
 (Volume Booster, I/P Convertor, Position Transmitter, Limit Switch Box, Snap Acting Relay, Air Filter Regulator, Lock-Up Valve)