محصولات دسته اندازه گیری دما

دما و دماسنجی از مباحث بسیار مهم در پروسه های صنعتی است و با توجه به رنج دمایی و نوع کاربرد از تجهیزات گوناگونی نظیر انواع ترانسمیترهای دما ، گیج دما، سوئیچ دما و..... استفاده می شود.
KLEEV ترانسمیتر دما
TT300 SMAR
TT411 SMAR
TT421 SMAR