محصولات دسته اندازه گیری فلو

منظور از شار یا فلو ، حجم موادی است که نسبت به زمان از مقطع مشخصی عبور می کند . اندازه گیری دقیق این کمیت در صنایع گوناگون از جمله نفت و گاز و پتروشیمی بسیار حائز اهمیت است زیرا مشخص کننده حجم محصول و خرید و فروش آن در بازه زمانی معین است.
فلوترانسمیترها از چندین تکنولوژی اندازه گیری از جمله فشار تفاضلی (DP) استفاده می کنند. اصول عملیاتی اندازه گیرهای DP این است که یک افت فشار در اندازه گیر متناسب با مربع اندازه جریان است.
LD300 SMAR   ترانسمیتر فلو
LD400 SMAR
KLEEV